23. 9. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

DAIKIN plánuje kroky k dosažení uhlíkové neutrality

Společnost Daikin Device Czech Republic s.r.o. sídlící v Brně Slatině je součástí mezinárodní skupiny DAIKIN, která je světovou jedničkou ve výrobě klimatizačních zařízení. V Brně už od roku 2006 vyrábí kompresory do klimatizačních jednotek a v současné době rozšiřuje výrobní portfolio o další produkty jako jsou například tepelná čerpadla, zásobníky na vodu, tlakové láhve aj. Produkcí okolo 1.100.000 kusů výrobků ročně, zajišťuje Daikin v Brně práci pro více než 1.000 zaměstnanců.

Jako globální lídr trhu tepelných čerpadel a systémů klimatizace skupina DAIKIN přichází na trh s inovacemi produktů s cílem snížení dopadů výroby klimatizačních systémů na životní prostředí. Společnost si je plně vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí a nutnosti společného utváření udržitelné budoucnosti. Globální závazek společnosti DAIKIN, ukotvený v dokumentech Fusion25, Environmental Vision 2050 a Environmental Action Plan 2025, stanovuje snižovat vliv na životní prostředí a do roku 2050 chce být CO2 neutrální.

K tomu směřuje i brněnská dceřiná firma Daikin Device Czech Republic s.r.o. Její aktivity, které mají vliv na ovzduší, odpadní vody, nakládání s odpady, prevence havárií a v dalších oblastech ochrany životního prostředí pravidelně monitorují, vyhodnocují a neustále hledají možnosti minimalizace dopadů těchto činností.

V oblasti znečišťování ovzduší emisemi začala společnost v máčecích lakovnách používat výhradně vodou ředitelné barvy, čímž došlo k významnému snížení emisí těkavých organických látek.

Ve fiskálním roce 2021 společnost realizovala množství aktivit, spojených se snižováním spotřeby zdrojů a ochranou životního prostředí. Jednou z významných aktivit je nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2021 byla všechna odebraná elektrická energie vyrobena výhradně z obnovitelných zdrojů. Hledáme i různé možnosti technologických úspor energie, což je například výměna osvětlení za úspornější LED osvětlení.

V oblasti ochrany vod jsme se zaměřili na omezení vlivu na vodní bilanci. V roce 2021 byla zkolaudována nová výrobní hala pro výrobu Floor Standing jednotek. Dešťové vody ze střechy jsou zaústěny do retenční nádrže a vsakovacích objektů. Tímto opatřením se zajistilo významné omezení vlivu srážkových vod na vodní bilanci. Hala je vytápěna vysoce účinnými kondenzačními kotli společnosti Viessmann.

Zelené parkoviště u výrobní haly DDC2

K omezení vlivu na vodní bilanci přispělo taktéž i využití zatravňovacích dlaždic při výstavbě nového parkoviště. „Zelené parkoviště“ a k němu přidružená výsadba zeleně přispívá rovněž ke snížení dopadu na mikroklimatické podmínky.

Nejnovějším projektem k redukci emisí CO2 je instalace zařízení pro rekuperaci zbytkového odpadního tepla z chlazení kompresorového oleje. Odpadní teplo je využíváno pro ohřev vody, která slouží k vytápění a jako teplá užitková voda. Díky tomuto opatření se povedlo snížit spotřebu zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody o téměř 200.000 m3 za rok a snížit produkci emisí CO2 o dalších téměř 400 tun.

Porovnání provozu horkovodního kotle před a po zapojení rekuperační jednotky

V obdobných   opatřeních   bude    společnost   Daikin    Device   Czech   Republic    s.r.o.    pokračovat i v následujících letech tak, aby byla zajištěna minimalizace spotřeby fosilních paliv a podpořena energetická soběstačnost.