Dokumenty

Pakt Starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).

Memorandum a Výzva k pomoci se snižováním emisí

Statutární město Brno je si vědomo závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich pro naši společnost vyplývají. Z toho důvodu přichází po schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu – SECAP s „Výzvou k pomoci se snižováním emisí na území města Brna“. Výzvou chce statutární město Brno oslovit především lídry úspěšných firem, které táhnou rozvoj města. Do iniciativy je ovšem třeba zapojit co nejvíce společností z oblasti terciálního sektoru. Firmy, které se připojí k této iniciativě následně podepíší Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku

Systém managementu hospodaření s energií města Brna

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města…

Územní energetická koncepce statutárního města Brna

V září roku 2018 byla schválena Územní energetická koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB), která stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Brna. Je neopomenutelným podkladem pro územní plánování a je velmi důležitá v koncepci zásobování centralizovaným teplem, nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Územní energetická koncepce, která porovnávala více možných variant…

Uhlíková stopa Magistrátu města Brna

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě úřadu stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami…

Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Statutární město Brno se stalo v roce 2019 členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Jedná se o sdružení měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. Více naleznete na: https://semmo.cz/.