Dokumenty

Pakt Starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).

Memorandum a Výzva k pomoci se snižováním emisí

Statutární město Brno je si vědomo závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich pro naši společnost vyplývají. Z toho důvodu přichází po schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu – SECAP s „Výzvou k pomoci se snižováním emisí na území města Brna“. Výzvou chce statutární město Brno oslovit především lídry úspěšných firem, které táhnou rozvoj města. Do iniciativy je ovšem třeba zapojit co nejvíce společností z oblasti terciálního sektoru. Firmy, které se připojí k této iniciativě následně podepíší Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku

Průvodce solárními technologiemi

V současnosti už málokdo pochybuje o významu ochrany klimatu a životního prostředí. V této souvislosti je kladen důraz na rozvoj a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich zavádění do provozu na úkor zdrojů využívajících fosilní paliva. Využívání solární energie ve stavebnictví rychle získává na významu v důsledku tenčících se zásob fosilních paliv a vzhledem k naléhavé potřebě snižování našeho vlivu na globální oteplování. Připravili jsme pro Vás k lepší orientaci v záměrech města Brna a problematice týkající se FVE přehlednou brožuru. Doufáme, že Vám pomůže nalézt odpovědi na některé z Vašich otázek

Územní energetická koncepce statutárního města Brna

V září roku 2018 byla schválena Územní energetická koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB), která stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Brna. Je neopomenutelným podkladem pro územní plánování a je velmi důležitá v koncepci zásobování centralizovaným teplem, nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Územní energetická koncepce, která porovnávala více možných variant…

Systém managementu hospodaření s energií města Brna

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města…

Edukace v oblasti změny klimatu

Pro první stupeň základních škol nabízí Odbor životního prostředí putovní výstavu zaměřenou na problematiku změny klimatu, kterou děti provází chytrá sova a trošku natvrdlý holub. Hravou formou chceme začít již u těch nejmenších. Součástí této výstavy jsou i pracovní listy a možnost zajištění divadelního představení na toto téma včetně odborného workshopu.

Uhlíková stopa Magistrátu města Brna

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě úřadu stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami…

Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Statutární město Brno se stalo v roce 2019 členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Jedná se o sdružení měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. Více naleznete na: https://semmo.cz/.

Videa

#PripravBrno na měnící se klima 🔥 Nová městská kampaň má za cíl omezit produkce CO₂. jak na to najdou lidé i firmy na webu https://priprav.brno.cz. Tato kampaň bude probíhat kontinuálně 10 let, tedy do roku 2030. K tomuto datu se město zavázalo snížit emise CO₂ o 40 %.

Ročenky, aneb co se nám na Odboru životního prostředí povedlo

Můžete si stáhnout naše ročenky a dočíst se řadu informací o projektech, které se nám podařilo v jednotlivých letech realizovat.

OŽP ročenka 2023

OŽP ročenka 2022

OŽP ročenka 2021

OŽP ročenka 2020