Dokumenty

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).

Toho města dosahují prostřednictvím:

  • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z  obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
  • vhodných adaptačních opatření.

Město Brno se stalo signatářem Paktu v září roku 2017. Přistoupením vznikla městu povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Pro zpracování SECAP byla vybrána společnost Enviros, s.r.o., která jej na základě smlouvy dokončila 31.7.2019.

Závazky Paktu pokrývají všechny oblasti místní správy. V rámci SECAP se tedy město zaměřuje na 4 klíčové sektory: obecní, terciární, obytný, dopravní. Samo město musí jít příkladem a  přijímat opatření především na vlastních objektech, zařízeních, vozovém parku apod. Současně se ale snaží a snažit bude zapojit do těchto činností především terciární a obytný sektor. Ty totiž skýtají největší rezervy pro realizace opatření, které vedou ke snižování CO2.

Z analytické části SECAPU vyplývá, že v letech 2000 až 2015 poklesly emise CO2 na území města o 7,99 %. K dosažení cíle snížení emisí CO2 o 40 % je ale proti roku 2015 potřeba snížit emise celkem o 637 kt. Spotřeba elektřiny tvořila v roce 2015 23 % spotřeby všech energií, ale je příčinou více než 57 % emisí CO2. Z toho důvodu je zapotřebí rozšířit v rámci všech sektorů na území města Brna lokální výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, abychom kompenzovali rostoucí potřeby.

“Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.”

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

Statutární město Brno je si vědomo závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich pro naši společnost vyplývají. Z toho důvodu přichází po schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu – SECAP s „Výzvou k pomoci se snižováním emisí na území města Brna“. Výzvou chce statutární město Brno oslovit především lídry úspěšných firem, které táhnou rozvoj města. Do iniciativy je ovšem třeba zapojit co nejvíce společností z oblasti terciálního sektoru. Firmy, které se připojí k této iniciativě následně podepíší Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Součástí výzvy je i výčet možných opatření, kterými mohou budoucí partneři Memorandum naplňovat. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem, ekologizace vozového parku a podobně. Na druhou stranu mohou členové Memoranda očekávat od města podporu pro jejich plánované projekty, které povedou ke snižování emisí. Podpora nabízená partnerům Memoranda bude jak technická, která pomůže s úvodním zhodnocením aktuálního stavu, tak konzultační, zajišťující odborné konzultace s odborníky na konkrétní zamyšlená opatření. Aktivity členů Memoranda bude město Brno tedy podporovat jak finančně například formou vhodných dotačních titulů, tak propagačně vhodnými formami zviditelnění parterů Memoranda.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

První slavnostní podpis memoranda

V Brně začal Magistrát města Brna (MMB) zavádět od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi (EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001.

Cílem energetické politiky statutárního města Brna spolu s jeho vybranými organizacemi je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s  aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

V září roku 2018 byla schválena Územní energetická koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB), která stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Brna. Je neopomenutelným podkladem pro územní plánování a je velmi důležitá v koncepci zásobování centralizovaným teplem, nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Územní energetická koncepce, která porovnávala více možných variant, byla schválena ve variantě V2 OZE (varianta rozvoje a konverze paliva). Tato varianta je primárně cílena na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektrické energie a tepla. Dokument ÚEK SMB je koncepční dokument, který přesně nestanovuje konkrétní kroky, které mají být učiněny pro naplnění cílů.

V současné době se připravuje Akční plán ÚEK SMB, který sestaví na období 5-ti let jednotlivé aktivity opatření pro to, aby se energetické hospodářství ve městě v následujících letech ubíralo tou nejvýhodnější cestou pro Brno. Dokončení se očekává v srpnu roku 2019.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě úřadu stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami, nákupem materiálů a techniky či s produkcí odpadů. Emise z úřadu se dělí do tří oblastí (Scopes)

  • SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný úřad (např. emise z kotlů v budovách či z vlastněných automobilů)
  • SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v budouvách úřadu, ale jsou důsledkem jeho aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry).
  • SCOPE 3 − další nepřímé emise – emise, které jsou následkem činnosti úřadu, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např.  služební cesty, nákup techniky, nákup materiálu, produkce odpadů).

Výpočet uhlíkové stopy pro magistrát si město Brno nechalo provést v roce 2017. Na tomto základě obdrželo certifikát a byla mu vystavena značka příslušné úrovně zapojení: Sledujeme CO2.

Statutární město Brno se stalo v roce 2019 členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Jedná se o sdružení měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě. Více naleznete na: https://semmo.cz/.