18. 10. 2021
Aktuality
Zajímavosti

I pro domácnosti platí zásady hospodárného využívání energie

Dodržováním odpovědného chování můžeme v domácnostech uspořit a současně ulevit životnímu prostředí. Od roku 1990 emise CO2 České republiky klesají, i když v posledních letech je trend spíše stagnující. Největší pokles nastal mezi lety 1990 a 2000 z důvodu opouštění těžkého průmyslu. Přesto dnes čelíme mnohem větší výzvě, uhlíkové neutralitě. Bude nutné veškerou energii získávat z bezemisních nebo obnovitelných zdrojů, abychom dosáhli 100% poklesu CO2 a odkud tolik zelené energie získáme? A bude její cena přijatelná? To jsou otázky, které nás v těchto dnech napadají asi často. Jisté je ale jedno, že nejzelenější a nejlevnější energií, je ta nespotřebovaná.

Opatření, jenž lze učinit okamžitě a bez zvláštních nároků na jejich financování: pouhou údržbou, odstraněním úniků a ztrát, či přenastavením, je možné uspořit 5 – 15% energie na rozličných zařízeních. 

vytápění: • regulování vytápění podle vývoje počasí, • dodržování doporučované teploty, nepřetápění místností, nastavení útlumových režimů, • omezené vytápění přechodně nevyužívaných prostor, • otevírání dveří a oken omezit jen na dobu nutnou, • zavírání dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, nebo mezi ochlazovaným a ostatním prostorem, • větrání provádět intenzivně po krátkou dobu, během větrání je vhodné provést útlum vytápění v místnosti pomocí termostatických hlavic, • používání záclon a závěsů, záclona zakrývající otopné těleso brání šíření tepla, takže nejvhodnější je záclona sahající po parapetní desku, která usměrňuje proudění tepla do místnosti, • odstranění překážek znemožňujících nebo snižujících přenos tepla z  otopných těles sáláním a konvekcí (uvolnění prostoru před tělesy, odstranění nevhodných zákrytů, odstranění závěsů zakrývajících tělesa), • správné používání termostatických ventilů,

větrání a klimatizace: • vypínání ventilátorů po použití, • snížení větrání v nevyužívaných prostorách,

osvětlení: • vypínání osvětlení v nevyužívaných prostorách, • vypínání osvětlení při dostatku slunečního světla, • umožnění volného vstupu slunečního světla,

vaření: • předehřev kuchyňského zařízení bezprostředně před použitím, • předehřev pouze toho zařízení, které bude použito, • dostatečné využívání kapacity zařízení, • správná volba velikosti zařízení pro vaření, • užívání zařízení podle návodu výrobce, • snížení teploty nebo vypnutí zařízení při přestávkách během dne, • udržování zařízení v dobrém stavu a v čistotě,

chlazení potravin: • udržování funkčního a čistého těsnění dveří, • chlazení potravin na teplotu doporučenou, • ukládání pouze vychladlých potravin do chladničky, • omezení otevírání dveří na dobu nezbytně nutnou, • udržování čisté výparníkové plochy bez námrazy, • umístění chladniček v chladných místnostech, • nezakrývání kondenzátorů,

praní: • dodržování náplně doporučené výrobcem, • používání správné teploty při praní, • omezené používání sušiček,

používání teplé vody: • správné nastavení ohřívače na vodu, ideálně na teplotu 45 °C, • seřízení teplotního čidla v ohřívači. Správná poloha čidla je důležitá pro celkovou spotřebu a počet startů kotle, což má vliv na jeho správnou funkci a životnost, • při mytí nenechávat trvale téct teplou vodu do umyvadla.

Opatření vyžadující plánování za účelem jejich realizace a vyžadující náklady na jejich zavedení:

konstrukce budov: • oprava a zateplení obvodového pláště, podlah, stropů a střech, • výměna oken a dveří, • včasná oprava dveří a oken, případně výměna těsnění, • vzdušné clony u vchodů, • automatické ovládání vstupních dveří, automatické dověry, • odrazivá fólie za radiátory, • přídavné zasklení,

vytápění: • optimalizace regulace vytápění: – ekvitermní regulace, – individuální regulace vytápění jednotlivých místností, – regulace s programováním denního a nočního provozu vytápění, • zónování otopných soustav, • údržba a seřízení kotlů: – seřízení, případně výměna hořáků, – doplňkové ekonomizéry (kondenzátory), • analýza a revitalizace otopného média a usazenin, • zlepšení tepelné izolace rozvodů, • užití oběhových čerpadel s elektronickým řízením doby chodu a tlaku, • instalace termostatických ventilů na radiátorech, • včasná oprava vadných armatur,

větrání • užití ventilátorů s elektronickou regulací otáček, • rekuperace tepla, • údržba vzduchotechnických zařízení, • pravidelné čištění vzduchových filtrů,

chlazení: • užití pohonů s regulací otáček, • vybavení chladicího zařízení kvalitní regulací, • modernizace chladicích zařízení (adiabatické chlazení, akumulace chladu),

teplá voda: • včasná oprava uzavíracích a výtokových armatur, • vhodné nastavení tepelné izolace rozvodů vytápění a teplé vody, kdy nejhospodárnější tloušťka izolace je taková, u níž je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolačního systému za dané časové období nejnižší. Cena izolace není lineární funkcí tloušťky izolace, při silnější izolaci se cena izolačního systému zvyšuje rychleji než snižování nákladů na tepelné ztráty. Je třeba vždy hledat kompromis s nejnižšími náklady, • chemické vyčištění rozvodů vody a výměníků, • aplikace automatických elektronických baterií na veřejně přístupných sociálních zařízeních, • aplikace úsporných aerátorů (perlátorů) a sprchových hlavic, • měření spotřeby TV,

osvětlení: • aplikace LED místo žárovek či zářivek, • náhrada stávajícího zářivkového osvětlení za zářivkové osvětlení s vysokou svítivostí, • zavedení automatických spínačů (čidla na denní světlo a přítomnost), • rozdělení systému osvětlení do více skupin (zónování), • aplikace bodového osvětlení,

spotřebiče: • při výměně elektrických spotřebičů dbát na nákup úsporných zařízení – štítek s energetickou náročností třídy A;

řízení spotřeby: • dodržování zásad energetické efektivnosti, • sledování průběžného vývoje spotřeby energií, • vyhodnocování smluv s dodavateli, • optimalizace jističů a distribučních sazeb.