25. 3. 2021
Aktuality
Zajímavosti

Jak obyvatelé Brna vnímají klimatickou změnu?

Práce studenta Gymnázia Brno – Řečkovice, která se zabývá analyzováním dopadů globálního oteplování ve městech a možnostmi využití přírodě blízkých opatření pro adaptaci na změnu klimatu, vznikla za odborné podpory vědeckého pracovníka z Czech Globe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) a za konzultační podpory učitele Gymnázia Brno – Řečkovice. V rámci této práce byl také proveden sběr dat, formou dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 718 respondentů z Brna. Cílem bylo zjistit, jak obyvatelé vnímají globální oteplování v Brně a jak se staví k možné adaptaci pomocí přírodě blízkých opatření. Případně, na kterých místech by Brňané tyto opatření nejvíce ocenili.

Dotazník byl rozesílán přes internet na sociální síti Facebook. Byl distribuován po facebookových skupinách jednotlivých městských částí. Ačkoli často rozesílání dotazníku po internetu nemá moc velikou vypovídající hodnotu, právě distribuování po facebookových skupinách by mohlo být výjimkou. Hlavně z důvodu, že facebookové skupiny, ať už městských částí nebo měst, fungují na bázi „sousedské pomoci“. To znamená, že tyto facebookové skupiny mají za cíl, aby si lidé navzájem pomohli a poradili. Respondenti měli odpovídat na otázky, které při vyhodnocování ukázaly, jak se staví ke klimatické změně ve městě, a jak se staví k možné adaptaci pomocí přírodě blízkých opatření. Doplňující otázky pak byly za účelem zjištění demografických údajů o respondentech (věk, pohlaví, městskou část). Nejvíce respondentů odpovídalo ve věku mezi 26–45 lety. Dotazník byl sestavován na platformě Google forms. Některé vybrané otázky a odpovědi včetně závěrečného vyhodnocení najdete níže.

 „Vnímáte, že jsou některé lokality ve městě v období vln horka rozehřátější než jiné?“

 „Jaké máte osobní zkušenosti s vlnami horka v Brně?“

„Vnímáte v současnosti vlny horka jako riziko pro Brno?“

„Co často děláte, pokud jste vystaveni vysokým teplotám, ve městě?“

„Myslíte si, že zeleň ve městech (parky, stromové aleje, atd…) pomáhá snižovat teplotu ?“

„Kdybyste měli možnost poblíž Vašeho bydliště zvýšit množství městské zeleně, podpořili byste to?“

„Podpořili byste zvýšení množství zeleně ve Vašem okolí, i když by to znamenalo snížení množství parkovacích míst?“

„Z jaké části Brna jste?“

Z výsledků této práce je patrné, že obyvatelé Brna mají zájem měnit Brno a okolí kolem sebe, což je velmi pozitivní zjištění. Lidé vnímají problematiku globálního oteplování ve městě Brně poměrně intenzivně. Z výsledků vyplývá, že Brňané vnímají změnu klimatu jako něco negativního pro Brno a rádi by tuto situaci měnili k lepšímu. Právě z toho důvodu, že ve většině případů nepříjemné horko dokáže negativně ovlivnit jeho obyvatele, jak se ukázalo ve výsledcích dat. Zároveň, ale existuje nemalá část lidí, která působení globálního oteplování ignorují a neregistrují jeho dopady.

Obyvatelé Brna si také uvědomují důležitost a praktičnost přírodě blízkých opatření ve městech a vnímají jejich pozitivní dopady. Výsledky ukázaly, že velká většina respondentů považuje městskou zeleň za velmi přínosnou, která dokáže pomoci městu s adaptací na změnu klimatu. Respondenti ukázali jistý přehled o přírodě blízkých opatřeních, když velká část dokázala říci, k čemu jsou přínosná. Na druhé straně jsou i bohužel tací, kteří městskou zeleň odsuzují a nevěří v její význam při adaptaci na změnu klimatu.

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že lidé vnímají nejvíce rozehřátá místa ve městě a dokáží poukázat na konkrétní oblasti, ve kterých je situace v letních měsících nejkritičtější. Pokud sesbíraná data porovnáme s tepelnou mapou Brna, můžeme dojít k závěru, že výsledky se shodují s naměřenými daty v mapě. Znamená to, že výsledky jsou validní a poměrně dobře vypovídající. Situace, která je v Brně, panuje ve většině velkých měst. Podstatné je, že si tato rizika lidé uvědomují a jsou ochotní je řešit, ať už implementací přírodě blízkých opatření nebo jinými adaptačními a mitigačními opatřeními.

Zdroj: Aktualita vznikla na základě osobní konzultace se studentem Gymnázia Brno – Řečkovice a díky jeho podkladům z ročníkové práce na téma Využití přírodě blízkých opatření k adaptaci města na změnu klimatu

Foto: Ing. Tereza Pokorná