31. 1. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Masarykova univerzita jde příkladem v řadě opatření

Masarykova univerzita zahájila projekt na využití dešťových vod v areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (UKB). Cílem projektu je využití srážkové vody pro doplňkovou závlahu areálové zeleně a údržbu komunikací UKB pomocí stavebních a technických úprav na stávajících retenčních objektech a vybudováním nových akumulačních nádrží, čímž se výrazně sníží využívání pitné vody pro tyto účely a také množství srážkové vody vypouštěné do kanalizace.

Navazuje na již fungující systém „zelených střech“ a „zasakovacích průlehů s retenčními příkopy“, který v UKB dosahuje přibližně 51 % redukce dešťových vod odváděných ve znečištěných odpadních vodách do kanalizace. Dle realizované studie je množství dešťových vod, které ve vegetačním období na plochu areálu dopadají, dostatečné k zajištění závlahy stávajících stromů a travin i údržbě komunikací. Potenciál srážek je 6 700 m3 ze střech a 5 200 m3 ze zpevněných ploch UKB. Aktuálně byla realizována první pilotní podzemní nádrž, která zachycuje dešťové vody z velkých obloukových střech pavilonu B09. Další pavilony mají zelené střechy, které samy vodu zachycují a odpařují. Navržený objem akumulační nádrže je 76 m3. Jedná se o objem, který bude sloužit pro zálivku přibližně 125 stromů v areálu UKB. V nádrži je osazena ponorná automatická vodárna pro čerpání vody.


Masarykova univerzita v rámci dalšího plánovaného rozvoje prostoru Univerzitního kampusu Bohunice nechala zpracovat strategickou studii revitalizace venkovních ploch. Areál UKB, jehož rozvoj začal v roce 2002, zabírá plochu více než 110 tis. m2, má 35 pavilonů, pracuje v něm 1,2 tis. zaměstnanců a více než 5,3 tis. studentů. Studie obsahuje hodnocení a možnosti rozvoje areálu z pohledu krajinářského architekta, dále katalog zahrad (hodnocení a možnosti rozvoje), rovněž došlo ke zmapování potenciálu využití venkovních ploch z hlediska společensko-rekreačního, prezentačního a vědeckého, probíhá analýza života v kampusu – zapojení zaměstnanců a studentů, na kterou naváže ucelený návrh dalšího rozvoje areálu UKB s důrazem na zelené plochy a SMART budovy.


Masarykova univerzita na budově Pedagogické fakulty na ulici Poříčí již v roce 2006 uvedla do provozu v té době největší fotovoltaickou elektrárnu (FVE) umístěnou na budově v České republice s odhadovaným ročním výkonem 40 MWh. V současné době připravuje Masarykova univerzita rozšíření portfolia FVE umístěním dalších panelů na střechu Ekonomicko-správní fakulty (ESF) na ulici Lipová a výhledově i na střechy dalších budov Masarykovy univerzity. Elektrárna na ESF bude tvořena celkem z 84 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 450 Wp, tvořících jeden samostatný celek. Celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému bude činit 37,8 kWp.

Pedagogická fakulta MU
Ekonomicko-správní fakulka MU

Více se o udržitelných opatřeních na Masarykově univerzitě můžete dozvědět na stránkách https://sustain.muni.cz/.