9. 11. 2021
Aktuality

Mobilní měření kvality ovzduší v Brně zajišťuje měřící vůz

Území statutárního města Brna je z pohledu kvality ovzduší v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb. vymezeno jako samostatná „Aglomerace Brno‘. Stacionární stanice byly umístěny v lokalitách Černá Pole – Arboretum, Židenice – Svatoplukova, Bohunice – ul. Lány, Brno-střed – Mendlovo nám., Zvonařka a křižovatka ulic Kounicova-Kotlářská. Měřící vůz i měřící přívěs byly používány občasně pro nárazová měření dle požadavků OŽP MMB a městských částí. V průběhu let došlo k částečné redukci počtu stacionárních stanic. Stanice na Mendlově náměstí byla v roce 1998 přemístěna do areálu VUT v Brně, Fakulta chemická (Purkyňova ul.) a v roce 2008 byla této instituci předána k využívání pro potřeby výuky studentů školy. V roce 2004 došlo, na základě žádosti ředitele Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), k předání stanice na křižovatce ulic Kotlářská-Kounicova této organizaci do správy pobočky Brno. Stanice je dnes součástí systému Automatizovaného imisního monitoringu ČR (AIM ČR) jako stanice ČHMÚ s názvem Brno-Dětská nemocnice. Mobilní měřící přívěs měří trvale od roku 1998 jako stacionární automatická stanice v lokalitě Brno-Pisárky (parkoviště před IX. bránou BVV) pod označením Brno – Výstaviště. Monitorovací stanice Brno – Arboretum (areál Arboreta Mendelovy univerzity v Brně – Černých Polích, Tř. gen. Píky) byla v roce 2012 na žádost Českého hydrometeorologického ústavu přemístěna v rámci Arboreta Mendelovy univerzity v Brně do nové výhodnější lokality, takže nyní je klasifikována jako monitorovací stanice pozaďová, městská. Ostatní stacionární automatické stanice Svatoplukova (areál kasáren Armády ČR), Zvonařka (oblast ÚAN Zvonařka před objektem Opuštěná 2) a Lány (areál bývalé Střední zemědělské školy na ul. Lány, Bohunice) pracují stále na svém původním místě.

Měřící vůz je využíván pro mobilní měření k řešení stížností na kvalitu ovzduší v různých částech města a dle požadavků městských částí v případě akutních problémů s kvalitou ovzduší.

Servisní činnost na stanicích, kalibrace analyzátorů a údržba stanic je prováděna v souladu s MŽP ČR schválenou Příručkou jakosti, která je vypracována pro podmínky imisního monitoringu statutárního města Brna. Společnost SUEZ Facility a.s., Praha, která pro statutární město Brno na základě výběrového řízení zajišťuje smluvně provoz imisního monitoringu a vlastní, v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší, osvědčení MŽP ČR o akreditaci k měření imisí. Plynové analyzátory (SO2, NO-NO2-NOx, CO) jsou ve stanovených intervalech kalibrovány kalibračními plyny ověřenými v akreditované laboratoři ČHMÚ, analyzátory O3, prachoměry a měřidla meteoveličin jsou ve stanovených termínech předávány ke kalibracím a servisním prohlídkám organizacím akreditovaným k této činnosti.

Kvalita měření měřícího vozu je prověřována na souměření mobilních měřících vozů pořádaných Zdravotním ústavem Praha v různých městech České republiky. Součástí tohoto souměření je ověření a kalibrace měřících systémů jednotlivých mobilních.