20. 3. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Udržitelnost na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita dlouhodobě usiluje o efektivní provoz budov a dosahování úspor optimalizací energetického managementu. Všechny novostavby a plánované rekonstrukce budov jsou navrhovány ve všech ohledech energetického managementu úsporně. MU se tak chová nejenom udržitelně, ale také odpovědně a hospodárně.

Udržitelnost na Masarykově univerzitě (muni.cz)

Masarykova univerzita si uvědomuje svou roli ve společnosti, dle platného dlouhodobého Strategického záměru je vizí univerzity, představovat v roce 2028 inspirující komunitu, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení Cílů udržitelného rozvoje, v souladu s čímž vede své studenty i zaměstnance. Zapojení studentů a zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit podporuje podle průzkumu, který si Masarykova univerzita zpracovala, 82 % uchazečů do českých programů, 96 % zahraničních uchazečů, 76 % prváků, 82 % studentů prvních ročníků navazujících magisterských programů a 78 % absolventů v praxi. Na dedikovaném webu sustain.muni.cz jsou koncentrovány celouniverzitní informace o dění v rámci 4 hlavních oblastí udržitelného rozvoje. Jedná se o sekce Věda a výzkum, Vzdělávání, Prostředí univerzity, Odpovědnost a vnitřní kultura. O aktuálních tématech je univerzitní obec informována v pravidelné rubrice k udržitelnosti v univerzitním Magazínu M a na dedikovaných webových stránkách k udržitelnému rozvoji na MU – https://sustain.muni.cz/

Energetický management a kampaň #munisaves

Masarykova univerzita využívá pro udržitelnější provoz BMS (Building Management System), v rámci kterého je mj. regulováno vytápění (vzduchotechnika využívá rekuperační jednotky pro zpětné užití tepla), větrání (v některých učebnách je měřeno a upravováno množství CO2) a osvětlení (stmívače automaticky řeší míru zapojení LED zářivek podle okolního osvětlení). Nejvíce senzorů pro řízení systémem BMS lze najít v Univerzitním kampusu Bohunice, konkrétně v nové budově Simulačního centra LF MU. Opravdovou SMART budovou ale bude připravované sousedící centrum MUNI BioPharma Hub. V rámci podpory udržitelného rozvoje a snižování environmentální stopy Masarykova univerzita realizovala na podzim 2022 kampaň #munisaves se záměrem přispět k úspoře elektřiny, vody a plynu prostřednictvím tzv. Desatera energetických úspor. Před začátkem topné sezony univerzita sjednotila vytápění ve všech svých budovách a fakultách na nižší úrovni, než bylo běžné v předchozích letech. Své zaměstnance a studenty touto cestou motivuje k odpovědnému chování.


MUNI POMÁHÁ (munipomaha.cz)
K prioritám Masarykovy univerzity dlouhodobě patří odpovědné chování. Nejde přitom jenom o formální závazek vycházející ze Strategického záměru MU pro roky 2021-28, ale zejména o realizaci konkrétních různorodých celospolečensky prospěšných činností. Mnohokrát oceněným, významným počinem v mezinárodní rovině, je zřízení Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, které vzniklo v roce 2020 z iniciativy rektora Martina Bareše jako pomoc při zvládání epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Svou činnost ale nesměřuje k pomoci pouze v Brně, rozšířilo ji i v rámci kraje a České republiky. Dobrovolnické centrum funguje dále, aktivně se angažovalo v pomoci lidem v obcích postižených tornádem na Jižní Moravě, nabízí studentské právní poradenské centrum, inkubátor pomoci, letní školu doučování znevýhodněným skupinám aj. Masarykova univerzita každý rok vypisuje předměty, pomocí nichž může každý student získat kredity za dobrovolnou pomoc druhým napříč několika fakultami a na každé z nich se jedná o trochu jiný typ dobrovolnické pomoci.
V roce 2021 bylo MUNI POMÁHÁ oceněno prestižní Cenou evropského občana. V roce 2022 zástupkyně Masarykovy univerzity převzaly cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) za aktivity univerzity směrem k zahraničním studentům během celosvětové pandemie i války na Ukrajině. Přístup Masarykovy univerzity k oběma celospolečenským krizím byl označen ze strany EAIE jako nejinspirativnější z pohledu krizové komunikace.

KoMUNItní fond
V roce 2022 vyhlásila Masarykova univerzita z nově zřízeného KoMUNItního fondu interní soutěž na podporu realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity. Podporované projekty jsou interně i externě přenositelné a rozvíjí spolupráci mezi studenty a zaměstnanci v celkové alokaci 2 mil. Kč. Projekty mohou studenti podávat ve třech oblastech Společenská odpovědnost (projekty s důrazem na udržitelnost primárně naplňující třetí roli univerzity – dobrovolnické projekty spolků, projekty na sdílení a opětovném užívání vybavení, kampaně na třídění a recyklaci, udržitelnou módu, energetické a vodní úspory), Udržitelná infrastruktura (drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost – chytré prvky na kolejích, stojany s nabíječkami, čepovací stanice na vodu, cyklostojany s pumpou a nářadím, komunitní kompostéry, záhony) a Zdravá společnost (projekty zaměřené primárně na zdraví a zdravý životní styl – cvičební prostory, akce pro zdraví včetně prevence civilizačních chorob a drog, podpora akcí typu „do práce na kole“, běhy mezi fakultami/univerzitami).