20. 10. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Uhlíková stopa Magistrátu města Brna za rok 2019

Uhlíková stopa úřadu je měřítkem dopadů jeho činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Jedná se o indikátor, který je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, materiálů a produkce odpadů. Stanovuje množství skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentech CO2 (CO2e). V případě úřadu stanovuje analýza množství skleníkových plynů, které souvisí s jeho činností. Jedná se zejména o emise spojené se spotřebou energií, paliv ve služebních automobilech, se služebními cestami, nákupem materiálů a techniky či s produkcí odpadů. Emise z úřadu se dělí do tří oblastí (Scopes).

Rok Celkové emise
[t CO2e]
Scope 1+2
[t CO2e]
Scope 1
[t CO2e]
Scope 2
[t CO2e]
Scope 3
[t CO2e]
2019 3 100,2 2059,2 94,7 1 964,5 1 041,0

SCOPE 1 přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný subjekt (např. emise z kotlů v úřadu, vlastněných automobilů či emise z odpadů likvidovaných v rámci úřadu).

SCOPE 2 nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v budovách, ale jsou důsledkem aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry).

SCOPE 3 další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit úřadu, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. spotřeba papíru, tonerů, nákupy počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.).

Stručný popis emisních zdrojů

Přímé emisevytápění Budovy MMB disponují vlastním zdrojem přímých emisí – 2 kotle na zemní plyn; služební vozidla – zdroje přímých emisí je spotřeba paliv ve služebních vozech ve vlastnictví Magistrátu města Brna. Jedná se o vozidla spalující naftu, benzín a CNG; chladiva jedná se o úniky chladiv z klimatizačních jednotek.

Nepřímé emiseenergie – zdrojem nepřímých emisí z nakupované energie je teplo a elektrická energie spotřebovaná v budovách MMB na vytápění, osvětlení a další nezbytný provoz.

Nepřímé emise – ostatní zdroje – ostatní zdroje emisí spadají do kategorie Scope 3. Jedná se o nákup zboží a služeb, odpady, služební cesty zaměstnanců a zastupitelů a další spotřeba paliv a energie, která nebyla zahrnuta ve scope 1 a s scope 2.

Položky s největším vlivem na celkovou uhlíkovou stopu Magistrátu města Brna v roce 2019

Závěrečné shrnutí

Při pohledu na povinně zveřejňované položky (Scope 1 a 2) se uhlíková stopa Magistrátu města Brna snížila o 22 %. Z 2 650,88 t CO2 v roce 2016 na 2 059,20 t CO2 v roce 2019.

Oproti roku 2016 se celková uhlíková stopa mírně zvýšila (o 5 %) z 2 947,93 t CO2 na 3 100,22 t CO2 v roce 2019. Za zvýšením však stojí zpřesnění výpočtu, zpřesnění jednotlivých emisních faktorů a zejména doplnění dalších položek ve Scope 3 (celkem 12) dle metodiky GHG Protocolu: benzín – WTT, nafta – WTT, CNG – WTT, zemní plyn – ztráty z distribuce zemního plynu, zemní plyn – WTT, teplo – ztráty dodávky a WTT, el. energie – WTT přenos a distribuce, el. energie – WTT výroba, el. energie – ztráty z přenosu a distribuce elektrické energie, autobusové cesty – WTT, letecké cesty – WTT, cesty vlakem – WTT.

Doporučení – další kroky

Do budoucna proto doporučujeme zaměřit se především na snížení spotřeby tepla a elektřiny (úsporná opatření), tím dojde i ke snížení emisí skleníkových plynů. A preferovat dodavatele tepla a elektřiny, který deklaruje vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie, popřípadě přejít na zcela „zelenou energii“. Další možnost ovlivnění objemu emisí skleníkových plynů může být i změna v přístupu samotných zaměstnanců a zastupitelů – například nízkouhlíkový způsob dopravy v rámci služebních cest, zavedení více „eko-efektivních“ opatřeních a zohlednění kritérií uhlíkové náročnosti při nákupu kancelářských potřeb, techniky, či zvýšení podílu služebních vozů například na CNG (při plánované výměně vozového parku).

Zde najdete celý dokument „Uhlíková stopa Magistrátu města Brna za rok 2019“.