31. 7. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Vzdělávání zaměstnanců v Nitto Denko Czech a podpora životního prostředí

Nitto Denko Czech s.r.o. je česká pobočka japonské skupiny Nitto, která má pobočky po celém světě. V roce 2008 Nitto otevřelo novou výrobní halu i v Brně. V letošním roce se společnost stala partnerem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny, jelikož si je vědoma, že ekonomika, životní prostředí a sociální aspekty jsou úzce propojeny a musí být pečlivě vyváženy, aby byla dosažena udržitelná budoucnost. Snaha minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, podpora obnovitelných zdrojů i omezování spotřeb jsou klíčovými prvky udržitelnosti.

Firma aktivně pracuje na udržitelné budoucnosti, která je realizovatelná pouze za spoluúčasti všech zainteresovaných. Povědomí o udržitelnosti má vliv na každodenní rozhodnutí, jako je volba potravin, dopravy nebo spotřebního zboží. Proto se kontinuálně věnuje šíření povědomí udržitelnosti, s hlavním zaměřením na environmentální vzdělávání.

Každoročně se nad rámec povinných legislativních školení pořádají v Nitto Denko Czech s.r.o. semináře a workshopy zaměřené na aktuální témata. Od roku 2018 se pravidelně pořádá „Den bezpečnosti a životního prostředí“, který je zaměřen na zvýšení povědomí o bezpečnosti a ochraně životního prostředí nejenom ve firmě.

V roce 2022 bylo součástí „Dne bezpečnosti a životního prostředí“ školení zaměřené na správné třídění odpadů a vysvětlení důležitosti recyklace pro životní prostředí. Zaměstnanci si mohli prohlédnout různé druhy zpracovaných odpadů a byly jim představeny produkty přímo z těchto recyklátů. Tato akce měla za cíl podpořit povědomí o odpadovém hospodářství, cirkulární ekonomice a motivovat zaměstnance k ekologicky odpovědnému jednání. Součástí toho je i vědomé nakládání se zdroji, které zabraňuje plýtvání, jak v oblasti činnosti společnosti, tak i v osobním životě našich zaměstnanců.

V rámci ochrany zeleně byly v areálu společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. vysazeny různé druhy listnatých i ovocných stromků. Zaměstnanci měli možnost si tyto stromky za dozoru specialistů sami zasadit. V uplynulém roce byla také změněna strategie úpravy zeleně v areálu firmy. Od intenzivně udržovaného a často sečeného travního porostu došlo k postupnému přechodu k luční a více udržitelné variantě. Tato zeleň lučního typu založená na původních druzích, přirozeně se vyskytujících v lokalitě, nevyžaduje žádnou zálivku (tím nedochází k plýtvání velkého množství pitné vody) a i péče je omezená na 3-4 sečení ročně. Už nyní je vidět, že došlo ke zvýšenému výskytu volně žijící zvěře. Tímto krokem tedy společnost přispěla nejen k udržitelnosti a estetickému zlepšení svého areálu, ale zároveň podpořila ochranu životního prostředí.

V roce 2023 byla velká část „Dne Bezpečnosti a životního prostředí“ věnována udržitelnosti, ESG a hlavně praktickému nácviku třídění odpadů. Zaměstnanci pracovali ve skupinách a měli za úkol roztřídit různé druhy odpadů do příslušných kontejnerů.

Nárůst dopravy má negativní vliv na emise skleníkových plynů. Nitto Denko Czech s.r.o. si tuto skutečnost uvědomuje, a proto se při výběru vozidel společnosti řídí politikou skupiny Nitto a jejími přísnými emisními limity. V uplynulém roce společnost začala s používáním prvního nízkoemisního služebního vozidla (emise CO2 pod 50 g/100 km) a v tomto trendu bude pokračovat v rámci postupné obměny vozového parku.

Šetrné způsoby dopravy jsou vštěpovány i zaměstnancům společnosti. Zaměstnanci Nitto Denko Czech s.r.o. se pravidelně účastní aktivity „Do práce na kole“, která má zaměstnance motivovat k pravidelnému pohybu a udržitelnému způsobu dopravy. Pro jejich kola je v areálu firmy k dispozici krytý přístřešek, který chrání jejich kola proti povětrnostním vlivům.

Zdroj: Nitto Denko Czech s.r.o., Michal Repka, SHE Manager, SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT