25. 11. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zelené Starobrno

Pivovar Starobrno je s Brnem spjat nejen jako podstatná součást bohaté historie: zásadně ovlivňuje i nynější dění a pomáhá vytvářet nezaměnitelnou podobu hrdého města. Proto se podpisem memoranda zapojil do akce Připrav Brno – spolu s dalšími podnikatelskými subjekty provádí kroky k zásadnímu snížení uhlíkové stopy a pomáhá v boji za udržitelnost a budoucnost planety Země.

K úsporám ve spotřebě energií, hlavně vody a páry, dochází pomocí citlivé automatizace výroby a nemalými investicemi do moderních zařízení při zachování hodnot tradičního pivovarského řemesla. V první polovině roku 2021 byly dokončeny dva klíčové projekty pro úsporu vody, a to výstavba potrubí pro záchyt závěrečného oplachu při sanitacích přetlačných tanků a optimalizace výroby horké vody ve varně. V pivovaru také funguje technologie pro jímání oxidu uhličitého, který vzniká v nezanedbatelném množství jako přirozený produkt kvašení piva. Při čistotě vyšší než 99 % je v plně automatizovaném procesu zkapalněn a dál použit ve výrobě. Ve srovnání pivovaru v rámci koncernu HEINEKEN patří Starobrno ve spotřebách energií na vyrobený hektolitr piva ve své kategorii k nejúspornějším na světě.

Pivovar Starobrno používá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Letos byly například do provozu uvedeny elektrické vysokozdvižné vozíky, které nahradily původní s LPG pohonem. Dochází také k postupné výměně původního osvětlení za úspornější LED technologii, a to napříč celým pivovarem.

Pivovar má také první úspěchy při vyjednávání s dodavateli o nastavení pravidel cirkulace výrobních materiálů. Každoročně probíhá školení všech zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady s cílem ukotvit dobré návyky v třídění a recyklaci. Samozřejmostí je dostatečná síť nádob na tříděný odpad jak v kancelářích a velínech výrobních oddělení, tak v areálu pivovaru.

Hezkou a zavedenou tradicí při výročích a zvláštních příležitostech je výsadba mladých stromků, která  dala vzniknout esteticky velmi příjemnému sakurovému hájku.