Memorandum a Výzva k pomoci se snižováním emisí

Statutární město Brno je si vědomo závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich pro naši společnost vyplývají. Z toho důvodu přichází po schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu – SECAP s „Výzvou k pomoci se snižováním emisí na území města Brna“. Výzvou chce statutární město Brno oslovit především lídry úspěšných firem, které táhnou rozvoj města. Do iniciativy je ovšem třeba zapojit co nejvíce společností z oblasti terciálního sektoru. Firmy, které se připojí k této iniciativě následně podepíší Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Součástí výzvy je i výčet možných opatření, kterými mohou budoucí partneři Memorandum naplňovat. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem, ekologizace vozového parku a podobně. Na druhou stranu mohou členové Memoranda očekávat od města podporu pro jejich plánované projekty, které povedou ke snižování emisí. Podpora nabízená partnerům Memoranda bude jak technická, která pomůže s úvodním zhodnocením aktuálního stavu, tak konzultační, zajišťující odborné konzultace s odborníky na konkrétní zamyšlená opatření. Aktivity členů Memoranda bude město Brno tedy podporovat jak finančně například formou vhodných dotačních titulů, tak propagačně vhodnými formami zviditelnění parterů Memoranda.

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

První slavnostní podpis Memoranda o snižování emisí

Slavnostní podpis Memoranda o snižování emisí s novými partnery na druhém ročníku Festivalu architektury 2021