MZI

NENECH BRNO NA SUCHU

Konference o modrozelené infrastruktuře

19. 10. 2021
Hvězdárna a planetárium Brno

Dopady urbanizace a klimatických změn na obyvatelnost našich měst jsou stále patrnější. Bavili jsme se, jak můžeme naše město adaptovat na měnící se podmínky a lépe ho chránit před záplavami, dlouhotrvajícími suchy a následnými ekonomickými a ekologickými dopady. V centru pozornosti byla modrozelená infrastruktura.

Konference se konala pod záštitou 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka

Záznam z konference

Program konference


ÚTERÝ 19. 10. 2021

8.00-8.30

 • Registrace účastníků

8.30-8.45

 • Zahájení a průvodní slovo konference – 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík

8.45-9.45 I. BLOK – MODRÁ SEKCE

 • Koncepce hospodaření se srážkovými vodami v ČR | Ing. David Stránský, Ph.D. (CZWA, FAST ČVUT), anotace, prezentace
 • Koeficienty modrozelené infrastruktury | Ing. Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.), anotace, prezentace
 • Dešťové vody z pohledu provozovatele | Ing. Vladimír Habr, Ph.D. (Brněnské vodárny a kanalizace a.s.), anotace, prezentace
 • Vyhodnocení funkce objektů hospodaření se srážkovými vodami | Ing. Karolína Koutníková (AQUATIS a.s.), anotace, prezentace

9.45-10.15

 • Panelová diskuze / moderátor: Ing. Radim Vítek, MSc

10.15-10.45

 • Přestávka

10.45-11.45 II. BLOK – ZELENÁ SEKCE

 • Specifické pěstební požadavky rostlin v městském prostředí | Ing. Alexandra Koutná (VZmB p.o.), anotace, prezentace
 • Stavebně-technická řešení | Ing. Zdeněk Sendler (krajinářský architekt), anotace, prezentace
 • Perspektivní sortimenty dřevin ve změněných klimatických a stanovištních podmínkách | Ing. Josef Souček (dendrolog), anotace, prezentace
 • Bylinné patro v modrozelené infrastruktuře | Ing. Ondřej Fous (autor krajinářských řešení a perenář), anotace, prezentace

11.45-12.15

 • Panelová diskuze / moderátor: Ing. Ondřej Nečaský

12.15-13.15

 • Oběd

13.15-14.15 III. BLOK – REALIZACE

 • Zpomalení koloběhu vody v obytné krajině | Ing. Eva Wagnerová (zahradní a krajinářská architektka), anotace, prezentace
 • Změny klimatu – Adapterra | Mgr. Martin Ander, Ph.D. (Nadace Partnerství), anotace, prezentace
 • Příklady malých i větších projektů modrozelené infrastruktury I Ing. Vít Rous (Grania s.r.o.), anotace, prezentace
 • Seznámení s pražským městským standardem pro uliční stromořadí I David Hora, DiS. (Treewalker s.r.o.), prezentace

14.15-14.45

 • Panelová diskuze / moderátor: Ing. Alexandra Koutná

14.45-15.00

 • Shrnutí a zakončení konference


ZDE MŮŽETE SHLÉDNOUT VIDEO TÝKAJÍCÍ SE PŘÍKLADŮ REALIZACÍ MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY V BRNĚ

Přednášející

David Stránský

vodohospodář

CZWA, FAST ČVUT

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

předseda Asociace pro vodu ČR, vedoucí katedry zdravotního a ekologického inženýrství, na fakultě stavební, na ČVUT v Praze, přednáší, bádá a publikuje na téma hospodaření se srážkovými vodami, měření srážek, modelování procesů v městské hydrologii a využívání energie z odpadní vody s důrazem na dlouhodobou environmentální a ekonomickou udržitelnost oboru.

Posledních 12 let se intenzivně věnuje implementaci hospodaření srážkových vod do praxe českých měst. Od roku 2013 vede Asociaci pro vodu ČR.

Jiří Vítek

vodohospodář

JV PROJEKT VH s.r.o.

Ing. Jiří Vítek, MSc

majitel brněnské projektové a inženýrské vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se věnuje od roku 1983. V posledních 17 letech se intenzivně zabývá ohleduplnými systémy odvodnění měst, ohleduplnými k přírodě i člověku.

Je spoluautorem knihy Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, píše odborné články v ČR i v zahraničí, přednáší na odborných konferencích, na univerzitách i pro veřejnost, v současnosti je konzultantem pro MŽP, SFŽP, ČKAIT, státní správu i samosprávu měst a obcí, IPR HMP.

Jeho kancelář v roce 2003 vypracovala na tu dobu unikátní koncepci odvodnění kampusu v Bohunicích pro Masarykovu univerzitu, systémové řešení s účinnou prevencí proti záplavám.

Od té doby spolupracoval na koncepcemi odvodnění měst podle těchto zásad – Karviná, Hranice, Hradce Králové a Olomouce, částečně Praha. Pod jeho vedením vznikl pro město Olomouc u nás ojedinělý dokument Městských stavebních standardů, v němž jsou v rámci adaptace na změnu klimatu zkoordinovány zásady základních stavebních oborů s potřebami aplikace modrozelená infrastruktura do městské zástavby.

V současné době je v několika týmech tvůrců zásad, pravidel a metodik pro integraci modrozelené infrastruktury do územního plánování obcí a měst v ČR … a je také zakládajícím členem Centra testování technologií MZI.

Vladimír Habr

ředitel kanalizační sekce

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Vladimír Habr, Ph.D.

Vzdělání v oboru vodního hospodářství zahájil již na střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích, následně pokračoval studiem na VUT v Brně, fakultě stavební se zaměřením na vodní hospodářství obcí. Od roku 2002 působí ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Nejprve jako technický pracovník vodohospodářského rozvoje se zaměřením na odkanalizování, následně se podílel na chodu kanalizačního dispečinku a monitoringu. Od roku 2012 působí na pozici ředitele kanalizační sekce. Součástí profesního života je publikační činnost, příležitostně přednáší na vysokých školách, aktivně se zapojuje do pořádání odborných seminářů a konferencí. Je členem odborné skupiny „Odvodňování urbanizovaných území“ při asociaci pro vodu ČR.

Karolína Koutníková

vedoucí projektantka

Aquatis, a.s.

Ing. Karolína Koutníková

Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakultu stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Celou profesní praxi se věnuje koncepci městského odvodnění, konzultační činnosti pro majitele a provozovatele stokových sítí a projekční práci v oboru. Specializuje se na 1D matematické modelovaní systémů městského odvodnění, vyhodnocení monitorovacích kampaní na stokových sítích a kalibraci a verifikaci matematických modelů stokových sítí. Od roku 2007 se věnuje jednomu z dlouhodobých projektů na území města Brna, kterým je Generel odvodnění města Brna a Správa generelu odvodnění města Brna. Na tomto projektu zastávala pozice od specialisty až po vedoucího projektu. Praxe v oboru přes 20 let.

Alexandra Koutná

správkyně stromořadí a zeleně

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Ing. Alexandra Koutná

Absolventka Mendlovy univerzity v Brně, fakulty zahradnické, oboru zahradnictví. Po škole získávala tři roky zkušenosti v arboristické firmě EDEN, od roku 2000 pracuje ve Veřejné zeleni města Brna jako správce parků a stromořadí. Spolupracuje s Mendlovou univerzitou v Brně, s Nadací Partnerství, je členkou správní rady Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Zdenek Sendler

zahradní a krajinářský architekt, pedagog a publicista

Ateliér zahradní a krajinářské architektury v Brně

Ing. Zdenek Sendler

Znamení střelec, opice

Dipl. Ing., autorizovaný architekt ZKT ČKA , 01 117

Vysoká zemědělská škola v Lednici na Moravě, Fakulta zahradnická, obor zahradní a krajinářská tvorba (1982), Státní statek Mikulov, projekce Brno – Modřice (1982-4), Státní statek Mikulov, projekce Brno – Modřice (1982-4) Atelier zahradní a krajinářské architektury Brno (1990-2020).

Projekční, občas realizační činnost, nárazová pedagogická a publikační činnost. Člen umělecké a vědecké rady FAČVUT v Praze, člen správní rady Nadace Proměny Karla Komárka.

Záliby: architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, starší sportovní kabriolety,

hudba v širším záběru, od Led Zeppelin, přes Johna Mayalla po Sabrosu……

David Hora

arborista

Treewalker, s.r.o.

David Hora DiS.

arborista od přelomu tisíciletí, jeho současná praxe se soustředí na konzultační arboristiku, jednatel firmy Treewalker, s.r.o. V minulosti byl zástupce ČR v mezinárodní arboristické organizaci ISA a předsedou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kde zůstává věrným členem a aktivním přednášejícím. V posledních letech se s nárůstem významu klimatické změny do jeho konzultační činnosti stále více propisují řešení naplňující cíle modrozelené infrastruktury. Konzultační služby poskytuje zejména městům, soukromým investorům a architektům. Je vedoucím pracovní skupiny pro stromořadí v hl. m. Praze a  členem několika mezioborových skupin řešící téma modrozelené infrastruktury pro MŽP. Při řešení specifických problémů dotýkajících se posuzování stromů, ochrany stromů při stavbě, výsadby v uličním profilu hledá řešení integrující systémové prvky modrozelené infrastruktury a trvalé udržitelnosti. Jeho vizí je vrátit velké stromy do prostředí lidí, se vším respektem který si zaslouží, tak abychom předali našim dětem obyvatelná města.

Ondřej Fous

autor krajinářských řešení a perenář

Ing. Ondřej Fous

Zahradník, zahradní designér, perenář, vysokoškolský pedagog a publicista. Dlouhodobě spolupracuje na oživení zámeckého zahradnictví při zámku Ctěnice, je autorem zámeckého parku ve Mcelích s jeho květnicí a také je spoluautorem krajinářského řešení Čelakovského sadů a okolí Národního muzea. Dlouhodobě se věnuje prvorepublikovým zahradám a privátním sídlům. Je autorem či spoluautorem stovek projektů.

Pravidelně přednáší zahradnické veřejnosti, studentstvu i zahrádkářům. Napsal stovky článků o městské zeleni, zahradničení, aktuálních kauzách zeleně i jejích historických souvislostech. Vede atelier „Dynamika v kompozici rostlin“ na ČZU Praha – Suchdol a každoročně otevírá pro studenty program „perenářská škola“.

Pochází ze zahradnické rodiny a starého selského rodu. Zahradnímu designu se věnuje od roku 1994. Vystudoval Střední zahradnickou školu vana Mělníce, následně obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě. Začínal jako dobrovolník v Anglii u The National Trust a ve specializovaných školkách, pro Technische Universität Berlin pracuje na disertaci o historii květinového dekoru. Během studijních cest navštívil na pět desítek zemí.

Eva Wagnerová

zahradní a krajinná architektka

Ing. Eva Wagnerová

vystudovala VŠZ Brno / nyní MZLU/, zahradnická fakulta se sídlem v Lednici na Moravě a postgraduální studium se specializací na krajinářství tamtéž

od roku 1991 má vlastní projektový ateliér, který se zaměřuje na městské prostory, parky, úprava a kultivace krajiny, revitalizace lomů a privátní zahrady s množstvím úspěšných a oceňovaných realizací.

Martin Ander

vedoucí programu klimatických adaptací

Nadace Partnerství

Mgr. Martin Ander Ph.D

Původní profesí matematik a fyzik, vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně doktorský studijní program na Katedře aplikované matematiky. Následně pracoval 4 roky jako ředitel národní kanceláře environmentální organizace Hnutí DUHA. V letech 2006-2010 a 2014-2018 působil v pozici náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Podílel se na nastavení koncepcí města v oblasti udržitelné energetiky a adaptací na dopady změny klimatu, péče o městskou zeleň, přírodě blízkých protipovodňových opatření či městských ekologických dotací. Od roku 2019 pracuje v Nadaci Partnerství jako vedoucí programu klimatických adaptací. Věnuje se především opatřením pro minimalizaci dopadů tepelného ostrova měst.

Vít Rous

vodohospodář

Grania s.r.o.

Ing. Vít Rous

Projektant zabývající se dlouhodobě problematikou vody v krajině a zejména hledáním přírodě-blízkých řešení našeho hospodaření s vodou. Pracuje zejména na projektech kořenových čistíren od rodinných domů po menší a obce a šetrném hospodaření s dešťovou i odpadní vodou. Kromě toho se věnujeme také projektům revitalizace toků a rašelinišť a návrhům a realizaci přírodních jezírek.

Josef Souček

zahradní a krajinný architekt, ddendrolog

Ing. Josef Souček

Absolvoval jsem střední Zahradnickou školu v Mělníce (1995) a následně Mendlovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Lednici na Moravě, obor Zahradní a krajinářská tvorba (2000). Mezi lety 2000 až 2006 jsem pracoval na odborných pozicích správy Průhonického parku a Zámeckého parku ve Štiříně. Od roku 2006 působím jako samostatný projektant v oboru Krajinářské architektury. Mezi lety 2004 a 2018 jsem vyučoval nejprve na ČZU (Fakulta agrobiologie) v Praze, později i na UK (Přírodovědecká fakulta) a to převážně obor dendrologie. Periodicky spolupracuji s Dendrologickou zahradou v Průhonicích a Botanickou zahradou v Praze Troji. Dlouhodobě se zabývám obory dendrologie, krajinná ekologie a celkovými souvislosti stanovištních okruhů rostlin a zákonitostem jejich použití v kultuře. K těmto tématům přednáším a publikuji odborné články u nás i v zahraničí. V rámci expedičních výprav do různých zemí světa se již přes 25 let věnuji také nové introdukci dřevin na naše území.

Místo konání a kontakt

Konference Nenech Brno na suchu


19. 10. 2021
Hvězdárna a planetárium Brno,
Kraví hora 2, 616 00 Brno

Kontaktní osoba


Ing. Tereza Pokorná
542 174 089
pokorna.tereza@brno.cz