Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. Její cílovou skupinou jsou municipality, které se dobrovolně zavazují ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).

Toho města dosahují prostřednictvím:

  • úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z  obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení;
  • vhodných adaptačních opatření.

Město Brno se stalo signatářem Paktu v září roku 2017. Přistoupením vznikla městu povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Pro zpracování SECAP byla vybrána společnost Enviros, s.r.o., která jej na základě smlouvy dokončila 31.7.2019.

Závazky Paktu pokrývají všechny oblasti místní správy. V rámci SECAP se tedy město zaměřuje na 4 klíčové sektory: obecní, terciární, obytný, dopravní. Samo město musí jít příkladem a  přijímat opatření především na vlastních objektech, zařízeních, vozovém parku apod. Současně se ale snaží a snažit bude zapojit do těchto činností především terciární a obytný sektor. Ty totiž skýtají největší rezervy pro realizace opatření, které vedou ke snižování CO2.

Z analytické části SECAPU vyplývá, že v letech 2000 až 2015 poklesly emise CO2 na území města o 7,99 %. K dosažení cíle snížení emisí CO2 o 40 % je ale proti roku 2015 potřeba snížit emise celkem o 637 kt. Spotřeba elektřiny tvořila v roce 2015 23 % spotřeby všech energií, ale je příčinou více než 57 % emisí CO2. Z toho důvodu je zapotřebí rozšířit v rámci všech sektorů na území města Brna lokální výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, abychom kompenzovali rostoucí potřeby.

“Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.”

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

ODKAZY A BLIŽŠÍ INFORMACE

Název projektu: Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna, Registrační číslo projektu: 1200700002.

Název projektu: Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna, Registrační číslo projektu: 1220800004.